Masscopy

Żwirki 17

90-539 Łódź

Godziny pracy

Pon-Pt:08:00-18:00
Sobota:09:00-14:00

Masscopy

Zadzwoń do nas

42 633 33 77

796 405 305

Napisz do nas

zwirki@masscopy.pl

Polityka prywatności

 • Home/
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

RODO – informacja dla Klientów firmy MASCOPY Anna Szlaska związana z ochroną danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to skrót od nazwy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych na terenie Unii Europejskiej.

Co znajduje się w tym dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją Państwa zleceń.

Czy coś powinienem zrobić?

Wystarczy zapoznać się z udostępnionym dokumentem, żadna akcja nie jest od Państwa wymagana.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest MASCOPY Anna Szlaska, , MASCOPY Anna Szlaska, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, NIP 7321241113 , REGON 100793753, adres poczty elektronicznej: zwirki@masscopy.pl

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Kategorie danych osobowych

W celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby firmy, adres dostawy (jeżeli inny niż adres firmy), kontaktowy adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, numer NIP oraz numer konta bankowego (o ile wymaga tego stosowna umowa).

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy od Państwa w momencie przygotowywania kalkulacji lub przyjmowania zlecenia.

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

 • przygotować ofertę handlową w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
 • zawrzeć umowę i wykonać zlecenie (jeżeli dojdzie do zawarcia umowy),
 • dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
 • badać Państwa satysfakcję i opinię,
 • rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
 • móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień
 • móc w razie potrzeby obsłużyć reklamacje i zgłoszenia kierowane do nas.

Na jakiej postawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonania zlecenia,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych(np. przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),
 • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia prawi obrony przed roszczeniami,
 • sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień.

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający / procesor) np. naszym podwykonawcom,
 • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 • firmom windykacyjnym,
 • dostawcom narzędzi informatycznych,
 • biurom rachunkowym,
 • sądom,
 • organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przeznie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres,

w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i na podstawie Państwa zgody.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: od@masscopy.pl albo pisemnie na nasz adres MASCOPY Anna Szlaska, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź z dopiskiem OD.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?